VEDTÆGTER

Vedtægter for Politiets Kunstforening

Vedtægter for Politiets Kunstforening

§1   Foreningens navn er: POLITIETS KUNSTFORENING, KØBENHAVN.
§2   Det er foreningens formål at fremme og øge kendskabet til billedkunst og skulptur samt kulturelle aktiviteter over for medlemmerne og politiet i øvrigt.
  a. For at opnå dette, arrangerer foreningen udstillinger af forskellige kunstneres arbejder i politiets lokaler – fortrinsvis i hovedstadsområdet.
  b. Foreningen indkøber og bortlodder kunstværker blandt medlemmerne samt foranstalter eventuelt andre arrangementer til fremme af kunstinteressen og kulturelle aktiviteter.
  c. Af medlemskontingentet fra medlemmerne skal mindst 80 % anvendes til indkøb af kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne. Op til 10 % af medlemskontingentet kan benyttes til udgifter til foredrag om kunst og arrangementer i forbindelse med kunstudstillingsbesøg mv. Bestyrelsen er ansvarlig for nødvendig tegning af forsikring af udstillede kunstværker.
  d. Op til 10 % af indkøbsbeløbet kan bruges til særlige arrangementer ved generalforsamlingen.
§3   Som medlem kan optages alle, der er ansat i politiet eller pensioneret derfra.
  a. Medlemmers ægtefælle eller samlever kan optages i foreningen som passivt medlem, men deltager ikke i den årlige lodtrækning. De kan dog deltage i eventuelle arrangementer.
  b. Tidligere ansatte i politiet kan efter bestyrelsens afgørelse optages som medlemmer.
§4   Medlemmer deltager i den årlige lodtrækning efter 6 måneders medlemskab, hvis de er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. I ekstraordinære lodtrækninger vedrørende gaver og lignende deltager samtlige medlemmer – passive medlemmer inklusive.
§5   Kun medlemmer kan indvælges i bestyrelsen og passive medlemmer har således ingen stemmeret på generalforsamlingen.
§6   Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales forud. Medlemsret fortabes ved kontingentrestance ud over 6 måneder eller ved fratræden – bortset fra pensionering.
§7   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldelse sker senest med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og ved direkte henvendelse til medlemmerne med samme varsel.
  a. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 10. januar og vises på foreningens hjemmeside sammen med generalforsamlingsindkaldelsen eller sendes til medlemmerne inden den samme tidsfrist.
§8   Bestyrelsen består af formand og 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Der afgår 4 bestyrelsesmedlemmer allerede 1 år efter stiftende generalforsamling, hvorefter den 2-årige periode sikrer udskiftning af 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.
  a. Formanden vælges særskilt for en 2-årig periode, og bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.
  b. Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelsessuppleant og en revisor samt en revisorsuppleant.
  c. Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler og er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§9   Udgået
§10   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1 Valg af dirigent, der skal være medlem.
  2 Formanden aflægger beretning.
  3 Kassereren forelægger revideret regnskab.
  4 Indkomne forslag.
  5 Fastsættelse af kontingent.
  6 Valg i henhold til lov.
  7 Lodtrækning om indkøbte kunstværker.
  8 Eventuelt.
  9 Særligt arrangement
§11   Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kan lovændringer eller opløsning af foreningen kun vedtages, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og 3/4 heraf stemmer derfor. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt.
  a. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der med simpel stemmeflerhed af fremmødte kan vedtage lovændringer eller opløse foreningen.
  b. Ved foreningens ophør skal dens resterende midler anvendes til ekstraordinært indkøb af kunstværker, der sammen med allerede indkøbte kunstværker indgår i en ekstraordinær lodtrækning.
§12   Lodtrækningen om indkøbte kunstværker foregår på den årlige generalforsamling. Deltagerne i lodtrækningen er begrænset af bestemmelserne i §§ 3, 4 og 6.
  a. Gevinster erhverves kun, såfremt medlemmet er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.
  b. Udgået
  c. Medlemmerne, der opfylder reglerne i § 12 – 12a, får udleveret ét lod ved fremmøde på generalforsamlingen. Uddelte lodder annulleres efter hver generalforsamling, således at alle medlemmer ligestilles hvert år.
  d. Udgået
  e Gevinster, der ikke er gjort krav på senest den 31. januar det efterfølgende år, tilfalder Kunstforeningen og anvendes ved udlodning, jf. vedtægternes § 10, nr. 7.
§13   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§14   Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig forlangende af 1/3 af medlemmerne. Frist for indkaldelse og meddelelse af dagsorden følger bestemmelserne for ordinær generalforsamling. Forslag følger samme frist, men kan i øvrigt fremsættes direkte på den ekstraordinære generalforsamling, hvis 3/4 af fremmødte stemmer for fremsættelse.
    Senest ændret ved den ekstraordinære generalforsamling den 24. april 2019.